هما اسماعیلی

 مربی شطرنج سطح مبتدی

اطلاعات

نام
هما
نام خانوادگی
اسماعیلی
ایمیل

مدرس دوره های

دوره مبتدی
دوره مقدماتی
ریاضیات تقویتی ابتدایی
کلاس 6
کلاس5
کلاس 2-4
کلاس 1-4
پیشدبستانی 3
پیشدبستانی 2
پیش دبستانی 1

سوابق آموزشی

دوره: مربیگری درجه3   آموزشگاه: فدراسیون
دوره: داوری درجه2   آموزشگاه: فدراسیون
شبکه کشوری آموزش آنلاین یار مهربان