اساتید

عارفه کمالی

 

مدرس فن بیان وارتباط موثر

نساء شاه آبادی

مدرس زبان انگلیسی 8 تا 11 سال

 

هنگامه سرمستی

 

مدرس شطرنج از مبتدی تا مقدماتی

مهرناز مولایی

مدرس دوره مبتدی و مقدماتی شطرنج

مریم پورعبدالهی

مدرس شطرنج دوره مبتدی و مقدماتی

افسانه دیندار

مدرس شطرنج سطح مبتدی تا مقدماتی

دارای مربی گری  و داوری شطرنج درجه 2 

 

شبکه کشوری آموزش آنلاین یار مهربان