اساتید

هنگامه سرمستی

 

مدرس شطرنج از مبتدی تا مقدماتی

مریم پورعبدالهی

مدرس شطرنج دوره مبتدی و مقدماتی

افسانه دیندار

مدرس شطرنج سطح مبتدی تا مقدماتی

دارای مربی گری  و داوری شطرنج درجه 2 

 

فاطمه روز خوش

مربی زبان انگلیسی  گروه 4تا 12سال

آروین جمالی

مدرس  و مربی فیده  سطح مبتدی تا پیشرفته شطرنج

شبکه کشوری آموزش آنلاین یار مهربان