نظر شما در مورد مربی خود چیست؟

پاسخ شما به نظرسنجی ها بسیار ارزشمند خواهد بود از زمانی که برای پاسخگویی می گذارید بسیار سپاسگزاریم

لطفا با انتخاب گزینه مناسب در ارائه خدمات آموزشی ما را یاری کنید.با تشکر

آیا از تدریس مربی خود(آقای جمالی ) راضی هستید؟
آیا از تدریس مربی خود(خانم اسماعیلی ) راضی هستید؟
آیا از تدریس مربی خود(خانم دیندار ) راضی هستید؟
آیا از تدریس مربی خود(خانم نوری) راضی هستید؟
آیا از تدریس مربی خود(خانم روزخوش) راضی هستید؟
آیا از تدریس مربی خود(آقای آقاجانی) راضی هستید؟
آیا از تدریس مربی خود(خانم پورعبدالهی) راضی هستید؟
آیا از تدریس مربی خود(خانم ترازویی) راضی هستید؟
آیا از تدریس مربی خود(خانم پور جمال) راضی هستید؟


شبکه کشوری آموزش آنلاین یار مهربان