دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دوره مبتدی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مقدماتی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره متوسطه

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره پیشرفته یک

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره پیشرفته دو

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره پیشرفته سه

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره پیشرفته چهار

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره قهرمانی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

انگلیسی چهار تا شش سال

مدت: 10 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

انگلیسی شش تاهشت سال

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

انگلیسی هشت تاپانزده سال

مدت: 10 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

انگلیسی پانزده تا هفده سال

مدت: 10 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

انگلیسی بزرگسال

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

آیلتس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام
شبکه کشوری آموزش آنلاین یار مهربان