آموزش شطرنج برای کودکان

تهیه مربی مناسب فرزند من چقدر مهم است؟

مقاله 1399/09/21 284

ررریک مربی خوب می تواند به کودک به روش صحیح انگیزه دهد ، اصول اساسی بازی را بیاموزد ، نگرش صحیحی را تعیین کند ، علاقه به یادگیری و کار فردی در خانه را برانگیزد. مربی باید کودک شما را بیشتر به سمت یادگیری متمایل کند تا پیروزی ها به طور خودکار حاصل شود ، اما برعکس نیست.

 

شبکه کشوری آموزش آنلاین یار مهربان