اساتید

نساء شاه آبادی

مدرس زبان انگلیسی 8 تا 11 سال

 

هنگامه سرمستی

 

مدرس شطرنج از مبتدی تا مقدماتی

عطیه پورجمال

مدرس زبان انگلیسی 8 تا 11 سال

مهرناز مولایی

مدرس دوره مبتدی و مقدماتی شطرنج

مریم پورعبدالهی

مدرس شطرنج دوره مبتدی و مقدماتی

افسانه دیندار

مدرس شطرنج سطح مبتدی تا مقدماتی

شبکه کشوری آموزش آنلاین یار مهربان